Stem Decor

Clear Stem Vase
Clear Stem Vase

12", 14" 16"

Silver Stem Vase
Silver Stem Vase

12", 14". 16"

Gold Stem Vase
Gold Stem Vase

12", 14", 16"

Fluted Cylinder
Fluted Cylinder

12", 14" 16"

Clear Stem Cylinder
Clear Stem Cylinder

4" Wide 16", 20", 24"

Clear Stem Cylinder
Clear Stem Cylinder

6" Wide 20"& 24"

Blush Tulips
Blush Tulips

12", 14", 16"

Copper Tulip
Copper Tulip

12", 14", 16"

Silver Tulip
Silver Tulip

12", 14", 16"

Gold Tulip
Gold Tulip

12", 14", 16"

Gold Rim Tulip
Gold Rim Tulip

12", 14" 16"

Gold Rim Tulips
Gold Rim Tulips

12", 14", 16"

Smokey Silver Stems
Smokey Silver Stems

12", 14", 16"

Clear Goblet
Clear Goblet

12", 14", 16"

Gold Rim Goblet
Gold Rim Goblet

12", 14" 16"

Gold Scale Goblet
Gold Scale Goblet

12", 14", 16"

Gold Goblet
Gold Goblet

12", 14" 16"

Red and Silver Goblet
Red and Silver Goblet

12", 14", 16"

Silver Goblet
Silver Goblet

12", 16", 20"

Silver Goblet
Silver Goblet

12", 14", 16"

Gold Retro
Gold Retro

12", 14" 16"

Gold and White
Gold and White

12", 14", 16"

Silver Crosshatch
Silver Crosshatch

12", 14" 16"

Crystal
Crystal
Crystal
Crystal
Silver Lamps
Silver Lamps

12", 14", 16

Half Moon
Half Moon
Wide Cylinder
Wide Cylinder